Zarz.: 85/XV R/2014
zm.: 86/XV R/2015

Zarządzenie nr 85/XV R/2014
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 11 grudnia 2014 r.

 
w sprawie zasad przeprowadzania obowiązkowych badań lekarskich, badań sanitarno-epidemiologicznych i szczepień ochronnych kandydatów na studia, studentów i doktorantów
 
Na podstawie:
1) ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 947 ze zm.),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 ze zm.),
3) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 1184),
4) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1144),
5) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. 2011 Nr 182, poz. 1086),
6) Programu Szczepień Ochronnych, ogłaszanego w komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego na podstawie art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych,
zarządza się co następuje:
 
I.       Postanowienia Ogólne
 

§ 1    

1.  Kandydaci zakwalifikowani na studia i studia doktoranckie, zwani dalej „kandydatami zakwalifikowanymi” oraz studenci i doktoranci są zobowiązani do wykonania obowiązkowych badań lekarskich, badań do celów sanitarno-epidemiologicznych i szczepień ochronnych.
2.  Studenci/doktoranci, którym kończy się okres ważności zaświadczenia lub powracający z urlopu od zajęć z powodu długotrwałej choroby, są zobowiązani do poddania się badaniom lekarskim mającym na celu ocenę możliwości kontynuowania kształcenia ze względu na stan zdrowia.
3.  Badanie lekarskie kończy się wydaniem zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o istnieniu lub braku przeciwwskazań do podjęcia lub kontynuacji studiów na danym kierunku studiów.
4.  Oryginał zaświadczenia lekarskiego należy niezwłocznie przekazać do odpowiedniego dziekanatu.
5.  Niedostarczenie do dziekanatu, w terminie określonym w niniejszym zarządzeniu, ważnych zaświadczeń o wykonaniu badań i szczepień, o których mowa w pkt 1, skutkuje niedopuszczeniem do zajęć praktycznych i studiów.
6.  Decyzje dotyczące kontynuowania nauki w związku ze stwierdzonymi w zaświadczeniach stanami chorobowymi i nieprawidłowymi wynikami badań, podejmuje dziekan właściwego wydziału.
7.  Uniwersytet nie zwraca kosztów obowiązkowych badań z zakresu medycyny pracy, sanitarno-epidemiologicznych oraz szczepień WZW typu B i przeciwko tężcowi, wykonanych w innych, niż wskazane przez Uczelnię, podmiotach leczniczych.
 
II.    Badanie lekarskie: kandydatów zakwalifikowanych na studia, studentów, doktorantów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu i studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia
 

§ 2    

1.  Badanie lekarskie ma na celu ocenę możliwości pobierania nauki, podczas odbywania praktycznej nauki zawodu i studiów, z uwzględnieniem stanu zdrowia osób badanych i występujących zagrożeń.
2.  Kandydaci zakwalifikowani, podczas dokonywania wpisu na pierwszy rok studiów, otrzymują z dziekanatu skierowanie na badania lekarskie.
3.  Student narażony na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia jest zobowiązany do wykonania okresowych badań lekarskich z zakresu medycyny pracy; na podstawie skierowania otrzymanego z odpowiedniego dziekanatu.
4.  Dziekanaty wydają również skierowania na badania lekarskie studentom lat wyższych, uczestnikom studiów doktoranckich, którym kończy się okres ważności zaświadczenia lekarskiego, studentom podejmującym naukę po powrocie z urlopu zdrowotnego oraz studentom, którzy otrzymali zgodę na przeniesienie z innych uczelni.
5.  Badania lekarskie z zakresu medycyny pracy, wykonane – na podstawie skierowania z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – w zakładach opieki zdrowotnej z wykazu publikowanego na stronach Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu na stronach http://www.dwomp.pl – są bezpłatne.
 
III. Badanie Sanitarno-Epidemiologiczne
 

§ 3    

Student przed rozpoczęciem zajęć praktycznych, zajęć klinicznych, praktyk zawodowych lub staży zawodowych jest zobowiązany, w zależności od kierunku studiów, do wykonania:
1)  badań sanitarno-epidemiologicznych (w razie nieposiadania ważnego orzeczenia lekarskiego) wykonywane jednorazowo na cały okres kształcenia, z wyjątkiem sytuacji, w której w toku studiów nastąpiło zakażenie czynnikiem chorobotwórczym objętym przedmiotowym badaniem,
2)  szczepień przeciwko WZW typu B, w przypadku, gdy nie zostały one wykonane przed rozpoczęciem studiów.
 

§ 4    

1.  Badania sanitarno-epidemiologiczne obejmują badanie lekarskie, badania laboratoryjne oraz dodatkowe badania i konsultacje specjalistyczne, wykonywane w ramach nadzoru epidemiologicznego w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej.
2. [1]Badania sanitarno-epidemiologiczne są wykonywane:
1) w przypadku badań lekarskich – na podstawie skierowania (wzór nr 16) wystawionego przez dziekanat;
2) w przypadku laboratoryjnych badań sanitarno-epidemiologicznych – na podstawie wystawionej przez dziekanat listy studentów.
3.  Badania sanitarno-epidemiologiczne kończą się wydaniem orzeczenia lekarskiego:
1) o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby,
2) o czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby. Student, u którego orzeczono czasowe lub trwałe przeciwwskazania do wykonywania prac nie zostanie dopuszczony do zajęć.
 

§ 5 [2]

1. Badanie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych przeprowadza lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz medycyny pracy.
2. Dziekanat zobowiązany jest do przesłania Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu (zwanej dalej WSSE) listy studentów, którzy są kierowani na laboratoryjne badania sanitarno-epidemiologiczne. Stanowi to podstawę do wykonania bezpłatnie badań laboratoryjnych oraz wydania studentowi karty badań do celów sanitarno-epidemiologicznych.
3. Badanie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, wykonuje się tylko jeden raz, z zastrzeżeniem, że student zobowiązany jest do ponownego wykonania badania, jeżeli w okresie nauki nastąpiło zakażenie czynnikiem chorobotwórczym objętym przedmiotowym badaniem.
4. Student z podejrzeniem zakażenia zobowiązany jest do zgłoszenia się do dziekanatu w celu ponownego uzyskania skierowania na badania sanitarno-epidemiologiczne.
 
IV. Obowiązkowe szczepienia ochronne

§ 6    

1. Student pierwszego roku studiów ma obowiązek nie później niż do 30 października danego roku akademickiego zaszczepić się przeciwko WZW typ. B, z zastrzeżeniem pkt 4.
2. Obowiązkowe szczepienie poprzedzone jest wykonaniem badania kwalifikującego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego.
3. Badanie i szczepienie jest bezpłatne, wykonuje je lekarz pierwszego kontaktu, na podstawie skierowania otrzymanego z dziekanatu (wzór skierowania określa załącznik nr 17).
4. Od poddania się szczepieniu, o którym mowa w pkt 1, zwolnieni są studenci, którzy udokumentują fakt wcześniejszego zaszczepienia, od wykonania którego minął okres nie dłuższy niż okres utrzymywania się odporności.
 

§ 7    

Tryb postępowania w przypadku profilaktyki poekspozycyjnej reguluje odrębne zarządzenie rektora.
 
V.  Postanowienia końcowe
 

§ 8    

Zobowiązuje się dziekanaty do:
1)  wydawania i prowadzenia ewidencji wystawianych skierowań na badania oraz sprawowania kontroli nad ważnością orzeczeń i zaświadczeń lekarskich,
2)  przygotowywania i przesyłania do WSSEwykazu studentów objętych obowiązkiem wykonania laboratoryjnych badań sanitarno-epidemiologicznych,
3)  przekazywania odpowiednio nauczycielom akademickim, prowadzącym zajęcia praktyczne
i zajęcia kliniczne, kierownikom i opiekunom praktyk i staży zawodowych oraz opiekunom naukowym i promotorom, wykazu studentów (dla których prowadzą zajęcia), którzy nie przedłożyli stosownych orzeczeń i zaświadczeń lekarskich przed rozpoczęciem zajęć,
4) informowania studentów, że w przypadku niedopełnienia obowiązku przedłożenia orzeczenia lub zaświadczenia lekarskiego, lub gdy orzeczono czasowe lub trwałe przeciwwskazania do wykonywania prac, nie zostaną dopuszczeni do zajęć.
 

§ 9    

Wprowadza się wzory skierowań stanowiące załączniki (od 1 do 17) do niniejszego zarządzenia.
 

§ 10           

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się dziekanom.
 

§ 11           

Traci moc zarządzenie nr 16/XIV R/2011 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad przeprowadzania obowiązkowych badań lekarskich, badań sanitarno-epidemiologicznych i szczepień ochronnych dla kandydatów na studia, studentów
i uczestników studiów doktoranckich.
 

§ 12           

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skierowania:
załącznik 1 - kierunek lekarski
załącznik 2 - kierunek lekarsko-dentystyczny
załącznik 3 - farmacja
załącznik 4 - analityka medyczna
załącznik 5 - pielęgniarstwo
załącznik 6 - położnictwo
załącznik 7 - fizjoterapia
załącznik 8 - ratownictwo medyczne
załącznik 9 - zdrowie publiczne
załącznik 10 - dietetyka
załącznik 11 - studia doktoranckie - medycyna
załącznik 12 - biologia medyczna
załącznik 13 - stomatologia
załącznik 14 - farmacja
załącznik 15 - nauki o zdrowiu
załącznik 16 - badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych
załącznik 17 - szczepienie przeciw WZW typu B
 

Rektor
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
prof. dr hab. Marek Ziętek

Otrzymują:
według rozdzielnika
 
MKa


[1] Zmieniony zarządzeniem nr 86/XV R/2015 Rektora UMW z dnia 16 listopada 2015 r.
[2] Zmieniony zarządzeniem nr 86/XV R/2015 Rektora UMW z dnia 16 listopada 2015 r.