Zarz. 37/2006
zm.: 30/2007

ARCHIWALNE

 


Zarządzenie nr 37
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 21 grudnia 2006 r.


w sprawie wprowadzenia „Instrukcji gospodarowania odpadami w Akademii Medycznej we Wrocławiu”


Na podstawie ustawy o Gospodarowaniu Odpadami z dnia 20 czerwca 2001 r. (Dz. U. 2001. 62.628), § 225 ust. 3 pkt 1 Statutu Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 26/XIV R/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 r.) oraz § 19 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 z dnia 1 września 2003 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

 

 

 

§ 1

Wprowadza się do użytku w Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu „Instrukcję gospodarowania odpadami”, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

 

 

§ 2

Instrukcja powinna znajdować się w każdej jednostce organizacyjnej Akademii Medycznej, a kierownicy tych jednostek zobowiązani są do zapoznania z nią (fakt ten musi zostać udokumentowany) wszystkich podległych pracowników.

 

 

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Instrukcja Gospodarowania Odpadami

 

 

 

 

Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński


Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne