ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 36
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 14 grudnia 2006 r.

w sprawie przeprowadzenia przeglądu Systemu Zarządzania Jakością Akademii Medycznej we Wrocławiu

Na podstawie § 19 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 1 września 2003 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu dokonania oceny funkcjonowania, możliwości doskonalenia oraz potrzeb zmian w systemie zarządzania jakością w jednostkach organizacyjnych (według normy PN-EN ISO 9001:2001), powołuje się Zespół w składzie:
1) inż. Ryszard Kretschmer
Główny Specjalista ds. inwestycji i systemu jakości ISO – koordynator prac Zespołu
2) mgr Ryszard Chorostkowski
Sekretarz Rektora – członek
3) mgr Miłosz Haber
Dział Promocji Uczelni – członek

§ 2
Zadaniem Zespołu jest opracowanie Protokołu Przeglądu Zarządzania za rok 2006, oraz wytyczenie kierunku działania na przyszły roku kalendarzowy w zakresie planowanego rozszerzenia posiadanego certyfikatu.

§ 3
Ustalenia dokonane w trakcie prac Zespołu, w formie pisemnej, z podaniem konkretnych wniosków i zaleceń, należy przekazać Kanclerzowi w terminie 7 dni od zakończenia prac Zespołu.

§ 4
Czynności, o których mowa w § 1 należy zakończyć do dnia 8 stycznia 2007 r.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
- Sekretariat Kanclerza
- Członkowie Zespołu