Zarządzenie nr 35
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 12 grudnia 2006 r.

w sprawie powołania stałego Zespołu ds. toku studiów

Na podstawie § 19 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 1 września 2003 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu przygotowywania projektów uchwał i zarządzeń z zakresu toku studiów powołuje się stały Zespół w składzie:
1. mgr Janina Grabowska
Dział Spraw Studenckich – Koordynator
2. mgr Elżbieta Oleksak
Zastępca Kwestora ds. Ekonomicznych i Planowania – członek
3. mgr Ewa Wyspiańska
Audytor Wewnętrzny – członek
4. mgr Katarzyna Gabrysiak
Radca Prawny Akademii Medycznej – członek
5. mgr Agnieszka Winowska-Żmijewska
Dział Organizacyjny – członek

§ 2
1. W pracach Zespołu uczestniczą po jednym przedstawicielu z dziekanatu każdego wydziału oraz z Oddziału Nauczania w Języku Angielskim (English Division).
2. Na posiedzenia Zespołu mogą być zapraszane osoby, także spoza Uczelni, posiadające wiedzę niezbędną w danym zakresie.

§ 3
1. Zadaniem Zespołu będzie ustalanie i wyjaśnianie mogących pojawiać się w toku prac wątpliwości, w celu opracowania projektów zarządzeń, o których mowa w § 1.
2. Koordynator odpowiada za prawidłowy przebieg prac Zespołu.

§ 4
Koordynator przekazuje Kanclerzowi informacje o przebiegu prac Zespołu, a w przypadku opracowania projektu uchwały senatu lub zarządzenia rektora przekazuje te projekty odpowiednio Prorektorowi ds. Dydaktyki lub Rektorowi.

§ 5
1. Zebrania zespołu będą odbywać się każdorazowo, gdy pojawi się potrzeba przygotowania projektów, o których mowa w § 1.
2. Termin oraz miejsce zebrania wyznacza Koordynator, informując o tym członków Zespołu z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
3. Wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w pkt. 2 Koordynator przesyła członkom Zespołu wstępne materiały, w celu zapoznania się z przedmiotem zebrania.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
- Sekretariat Kanclerza
- Członkowie Zespołu