ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 34
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 12 grudnia 2006 r.

w sprawie zmiany składu komisji odbiorowej budynku „B” (piętro III, IV, V) – Centrum Kliniczne Akademii Medycznej przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu

Na podstawie § 19 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 1 września 2003 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 20 Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 18 lipca 2006 r., wprowadza się następującą zmianę:
a) w § 1 pkt 3 w miejsce Ireny Kokocińskiej z Działu Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku powołuje się na członka komisji Jerzego Kokocińskiego z Sekcji Konserwacji i Drobnych Napraw.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
- Sekretariat Kanclerza Akademii Medycznej
- Członkowie Komisji
- ASK