ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 33
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 11 grudnia 2006 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Na podstawie § 19 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 1 września 2003 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej powołuję się niżej wymienione zespoły:

1. Zespół do przeprowadzenia inwentaryzacji zapasów magazynowych Działu Transportu i Zaopatrzenia, w skład którego wchodzą:
a) Małgorzata Szymańska
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku – przewodnicząca
b) Emilia Półtorak
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku – członek

Termin inwentaryzacji przewidziany jest na okres od 12.12.2006 r. do 22.12.2006 r.

2. Zespół do przeprowadzenia inwentaryzacji skryptów i wydawnictwa Działu Wydawnictw, w skład którego wchodzą:
a) mgr Monika Święchowicz
Dział Nauki – przewodnicząca
b) Anna Olenkiewicz
Kwestura – członek

Termin inwentaryzacji przewidziany jest na dzień 21.12.2006 r.

3. Zespół do przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu Działu Aparatury Naukowej, w skład którego wchodzą:
a) Maria Ciechanowicz
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku – przewodnicząca
b) Emilia Półtorak
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku – członek

Termin inwentaryzacji przewidziany jest na okres od 27.12.2006 r. do 28.12.2006 r.

4. Zespół do przeprowadzenie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w dziekanatach wszystkich wydziałów, w skład którego wchodzą:
a) Jolanta Chilińska
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku
– przewodnicząca
b) Małgorzata Szymańska
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku – członek

Termin inwentaryzacji przewidziany jest na okres od 29.12.2006 r. do 02.01.2007 r.

5. Zespół do przeprowadzenia inwentaryzacji biletów i kart (w Kancelarii Ogólnej), w skład którego wchodzą:
a) Lilia Aplas
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku – przewodnicząca
b) mgr inż. Dorota Janus
Dział Kosztów
– członek

Termin inwentaryzacji przewidziany jest na 29.12.2006 r.

6. Zespół do przeprowadzenia inwentaryzacji kwitariuszy przychodów, faktury VAT, kasy, w skład którego wchodzą:
a) mgr Monika Święchowicz
Dział Nauki – przewodnicząca
b) Renata Aubek
Dział Finansowy – członek

Termin inwentaryzacji przewidziany jest na dzień 02.01.2007 r. o godz. 8. 00.

§ 2
1. Zobowiązuje się Dyrektora Zarządu Inwestycji Akademii Medycznej we Wrocławiu do przeprowadzenia na dzień 31.12.2006 r. inwentaryzacji środków trwałych w budowie, tj. niezakończonych robót inwestycyjnych Centrum Klinicznego Akademii Medycznej przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu.
2. Inwentaryzację, o której mowa w ust. 1 należy przeprowadzić drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami oraz ich weryfikacji.

§ 3
1. Zobowiązuje się Kierownika Działu Technicznego do przeprowadzenia na dzień 31.12.2006 r. inwentaryzacji niezakończonych robót inwestycyjnych.
2. Inwentaryzację należy przeprowadzić drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami oraz ich weryfikacji.

§ 4
1. Zobowiązuje się Kierownika Działu Finansowego do przeprowadzenia inwentaryzacji należności według stanu na 31.12.2006 r. (w tym także inwentaryzacji sald „zerowych” dla kontrahentów, których obroty z Akademią Medyczną przekroczyły w 2006 r. kwotę: 50 000 PLN – słownie: pięćdziesiąt tysięcy PLN ).
2. Inwentaryzację należy przeprowadzić drogą uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanych w księgach rachunkowych stanów tych aktywów.

§ 5
1. Zobowiązuje się Kierownika Działu Kosztów do zinwentaryzowania niezakończonych prac naukowo – badawczych, według stanu na 31.12.2006 r.
2. Inwentaryzację należy przeprowadzić drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami oraz weryfikacji realnej ich wartości.

§ 6
Zobowiązuje Kierownika Ośrodka Sieciowo – Komputerowego do zinwentaryzowania programów komputerowych, użytkowanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Uczelni.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
- przewodniczący,
- członkowie zespołu,
- kierownicy jednostek zobowiązanych do przeprowadzenia inwentaryzacji
- Sekretariat Kanclerza Akademii Medycznej
- Kwestor
- Zastępca Kwestora
- Kierownik Działu Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku