ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 32
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 30 listopada 2006 r.

w sprawie powołania komisji w celu opracowania zasad rozliczania opłat za korzystanie z mediów, pomiędzy Akademią Medyczną we Wrocławiu a Akademickim Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu

Na podstawie § 19 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej z dnia 1 września 2003 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu opracowania zasad rozliczania opłat za korzystanie z mediów, pomiędzy Akademią Medyczną we Wrocławiu a Akademickim Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu, powołuje się komisję w składzie:
1. mgr inż. Zygmunt Nowakowski
Dział Techniczny – przewodniczący
2. mgr inż. Leszek Szeliga
Dział Techniczny – członek
3. Jerzy Kokociński
Sekcja Konserwacji i Drobnych Napraw – członek
4. Krystyna Wysocka
Dział Eksploatacji – członek
5. Sławomir Pełka
Dział Eksploatacji – członek

§ 2
W pracach Komisji uczestniczyć będą przedstawiciele ASK.

§ 3
1. Ustala się następujący harmonogram prac Komisji:

Lp.ObiektData przegląduUwagi
1. Szpital przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 50-5204.12.2006 r.brak inwentaryzacji
2. Szpital przy ul. J. M. Hoene-Wrońskiego 13c05.12.2006 r. 
3. Szpital przy ul. O. Bujwida 4406.12.2006 r.brak inwentaryzacji
4. Szpital przy ul. J. Poniatowskiego 211.12.2006 r. 
5. Szpital przy ul. R. Traugutta 57/5912.12.2006 r. 
6. Szpital przy ul. Dyrekcyjnej 5/713.12.2006 r. 
7. Szpital przy ul. Borowskiej 21314.12.2006 r. 

2. Komisja rozpocznie prace, zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w pkt 1, od godz. 8.00.

§ 4
W trakcie dokonywania przeglądu zostaną ustalone budynki i pomieszczenia eksploatowane przez Akademię Medyczną na obiektach użytkowanych przez Akademicki Szpital Kliniczny oraz rodzaj mediów dostarczanych do nich przez ASK.

§ 5
Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Zastępcy Kanclerza ds. Logistyki.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
Sekretariat Kanclerza
Dyrektor ASK
Dział Eksploatacji
Członkowie Komisji