Zarz.: 31/2006
zm.: 17/2007
ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 31
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 21 listopada 2006 r.

w sprawie powołania komisji w celu przekazania Akademii Medycznej we Wrocławiu budynku przy ul. Wrońskiego 24/25 przez ASK

Na podstawie § 19 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej z dnia 1 września 2003 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu przekazania Akademii Medycznej we Wrocławiu budynku przy ul. Wrońskiego 24/25 przez ASK, powołuję komisję w składzie:
1. mgr inż. Elżbieta Bednarska
Dział Techniczny - przewodnicząca
2. mgr inż. Leszek Szeliga
Dział Techniczny - członek
3. mgr Krystyna Dziedziul
Dział Eksploatacji - członek
4. Krystyna Wysocka
Dział Eksploatacji - członek

§ 21
Pierwszy etap prac związanych z przekazaniem, o którym mowa w § 1 należy zakończyć do dnia 30 grudnia 2006 r., drugi etap prac należy rozpocząć 13 czerwca o godzinie 8.00 w budynku przy ul. Wrońskiego 24/25.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
Sekretariat Kanclerza
Członkowie Komisji1 Zmieniony zarządzeniem nr 17 Kanclerza AM z dnia 6 czerwca 2007 r.