ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 29
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 9 listopada 2006 r.

w sprawie powołania komisji odbiorowej budynku Ośrodka Alzheimerowskiego w Ścinawie

Na podstawie § 19 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej z dnia 1 września 2003 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu dokonania odbioru prac remontowych w budynku Ośrodka Badawczo-Naukowo-Dydaktycznego Chorób Otępiennych w Ścinawie przy ul. Jana Pawła II nr 12, po wykonaniu prac przez Przedsiębiorstwo Budowlane ”MAXBUD” ABJ Sp. z o.o. zgodnie z umową AM/AZ/PN – 178/05, powołuję komisję w składzie:
1. mgr Michał Hajtko
Ośrodek w Ścinawie – przewodniczący
2. mgr Magdalena Golczyk
Inspektorat BHP i P.POŻ. – członek
3. Krzysztof Zamojski
Koordynator ds. Łączności – członek
4. mgr inż. Elżbieta Bednarska
Dział Techniczny – członek

§ 2
W pracach komisji będą uczestniczyć:
1. inż. Marian Jakubowski – Dział Techniczny
2. mgr inż. Zbigniew Lebiecki – Dział Techniczny
3. mgr inż. Zygmunt Zgódka – Dział Techniczny
4. przedstawiciel wykonawcy.

§ 3
Czynności odbioru rozpoczną się w dniu 14 listopada 2006 r.

§ 4
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać Kanclerzowi w terminie 7 dni od zakończenia prac Komisji.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
Sekretariat Kanclerza
Członkowie Komisji
PB „MAXBUD” ABJ Sp. z o.o.