ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 28
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 18 października 2006 r.

w sprawie powołania komisji w celu przyjęcia majątku Medycznego Studium Zawodowego Nr 1 – załącznik nr 3 i 4

Na podstawie § 19 Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej z dnia 1 września 2003 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu dokonania przyjęcia majątku Medycznego Studium Zawodowego Nr 1 – załącznik nr 3 i 4, przy ul. Grunwaldzkiej 2 powołuje się komisję w składzie:
1. Irena Kokocińska
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku – przewodnicząca
2. Lilia Aplas
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku – członek
3. Bartosz Bielak
Ośrodek Sieciowo-Komputerowy – członek
4. Grzegorz Tomczak
Dział Aparatury Naukowej – członek
5. mgr Maria Paroń
Medyczne Studium Zawodowe nr 1 – przekazująca
6. dr Lilla Pawlik-Sobecka
Zakład Praktycznej Nauki Zawodu Analityka – przyjmująca
7. mgr Bożena Bogut
Zakład Fizjoterapii – przyjmująca
8. prof. dr hab. Halina Milnerowicz
Zakład Biomedycznych Analiz Środowiskowych – przyjmująca

§ 2
Komisja dokona przejęcia w dniach 19 października 2006 r. od godz. 9.00 do 23 października 2006 r.

§ 3
Protokół z prac Komisji należy przekazać Kanclerzowi w terminie 7 dni od zakończenia prac.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
według rozdzielnika