ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 27
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 4 października 2006 r.

w sprawie powołania komisji w celu przejęcia od Zarządu Inwestycji wyposażenia dla Centrum Klinicznego Akademii Medycznej budynku „J” 1 – Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej i Obrazowej

Na podstawie § 19 Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej z dnia 1 września 2003 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu dokonania przejęcia od Zarządu Inwestycji Akademii Medycznej, wyposażenia dla Centrum Klinicznego Akademii Medycznej budynku „J” 1 – Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej i Obrazowej, powołuje się komisję w składzie:
1) Irena Kokocińska
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku – przewodnicząca
2) Małgorzata Szymańska
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku – członek
3) mgr Andrzej Raczyński
Zarząd Inwestycji AM – przekazujący
4) Halina Owczarczyk
Akademicki Szpital Kliniczny – przyjmujący

§ 2
Komisja dokona odbioru w dniach 5 października 2006 r. od godz. 10.00 do 6 października 2006 r.

§ 3
Protokół z przeprowadzenia czynności przejęcia należy przekazać do Kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia prac Komisji.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
Sekretariat Kanclerza
Dyrektor ASK
Dyrektor Zarządu Inwestycji
Członkowie Komisji