ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 26
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 29 września 2006 r.

w sprawie powołania komisji zdawczo-odbiorczej w celu przekazania Domu Studenckiego „Parytet” Wydziałowi Farmaceutycznemu z Oddziałem Analityki Medycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu

Na podstawie § 19 Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej z dnia 1 września 2003 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu dokonania przekazania Domu Studenckiego „Parytet” przy ul. Parkowej 34 we Wrocławiu powołuje się komisję w składzie:

Irena Kokocińska
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku – przewodnicząca

Krystyna Wysocka
Dział Eksploatacji – członek

mgr inż. Elżbieta Bednarska
Dział Techniczny – członek

dr Jan Spychała
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej – członek

lek. Tomasz Gębarowski
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej – członek

§ 2
W pracach Komisji uczestniczą:
1. Ryszard Szponer – Dział Spraw Studenckich, Sekcja Konserwacji – zdający,
2. Akademia Medyczna we Wrocławiu reprezentowana przez mgr. Artura Parafińskiego Kanclerza Akademii Medycznej – przyjmujący,
3. mgr Andrzej Syroka.

§ 3
Prace komisji rozpoczną się w dniu 3 października 2006 r. o godz. 10.00.

§ 4
Protokół z prac komisji należy przekazać do Kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia prac Komisji.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
Sekretariat Kanclerza
Członkowie Komisji