ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 25
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 6 września 2006 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej – prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obręb Gaj

Na podstawie § 19 Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej z dnia 1 września 2003 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego, na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej o łącznej powierzchni 7.706 m2 oznaczonej geodezyjnie jako działka 3/2 i 3/55, AM – 6, obręb Gaj, powołuje się komisję w składzie:
1. inż. Jerzy Chądzyński
Zespół ds. Zamówień Publicznych – przewodniczący
2. mgr Krystyna Dziedziul
Kierownik Działu Eksploatacji – członek
3. mgr inż. Anna Piotrowska
Kierownik Działu Aparatury Naukowej – członek

§ 2
Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 14 września 2006 r. o godz. 11.00, w siedzibie Zespołu ds. Zamówień Publicznych, we Wrocławiu przy ul. Mikulicza-Radeckiego 5, sala nr 31.

§ 3
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2004.207.2108).

§ 4
„Regulamin Przetargu Pisemnego Nieograniczonego na Sprzedaż Prawa Wieczystego Użytkowania Nieruchomości Gruntowej, Niezabudowanej na dzień 14.09.2006 r.” dostępny jest na stronie internetowej Akademii Medycznej link „Przetargi”

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
Sekretariat Kanclerza
Członkowie Zespołu