Zarządzenie nr 24
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 10 sierpnia 2006 r.

w sprawie kasacji dysków twardych zainstalowanych w komputerach Akademii Medycznej, przeznaczonych do utylizacji

Na podstawie § 226 Statutu Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 26/XIV R/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 r.) oraz § 19 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 z dnia 1 września 2003 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu kasacji (fizycznego zniszczenia) twardych dysków zainstalowanych w komputerach przeznaczonych do utylizacji, należy powołać komisję w skład której będą wchodzić osoby wyznaczone przez kierownika danej jednostki organizacyjnej:
1) pracownik Ośrodka Sieciowo-Komputerowego, jako przewodniczący,
2) pracownik Działu Aparatury Naukowej,
3) pracownik Działu Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku.

§ 2
W pracach Komisji zobowiązany jest uczestniczyć także przedstawiciel jednostki organizacyjnej, w której wykorzystywano wycofywany sprzęt.

§ 3
Komisja będzie wykonywała czynności, określone w § 1 przed przekazaniem sprzętu do utylizacji, w terminach określonych przez Przewodniczącego Komisji.

§ 4
Dokumentację Komisji, przedmiotowe zarządzenia, protokoły zniszczeń dysków, sprawozdania i inne niezbędne dokumenty, prowadzi i przechowuje Przewodniczący Komisji.

§ 5
Komisja zobowiązana jest, do końca grudnia każdego roku, przedstawić Kanclerzowi sprawozdanie z działalności, zawierające wykaz i numery zniszczonych dysków.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
Sekretariat Kanclerza
Dyrektor Ośrodka Sieciowo-Komputerowego
Kierownik Działu Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku
Kierownik Działu Aparatury Naukowej
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Kierownicy jednostek organizacyjnych