Zarządzenie nr 23
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 10 sierpnia 2006 r.

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania po otrzymaniu polecenia do ewakuacji”

Na podstawie § 226 Statutu Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 26/XIV R/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 r.) oraz § 19 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 z dnia 1 września 2003 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Wprowadza się do użytku w Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu „Instrukcję postępowania po otrzymaniu polecenia do ewakuacji”, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Instrukcja powinna znajdować się w każdej jednostce organizacyjnej Akademii Medycznej, a kierownicy tych jednostek zobowiązani są do zapoznania z nią (fakt ten musi zostać udokumentowany) wszystkich podległych pracowników.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Instrukcja postępowania

Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne