ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 22
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 10 sierpnia 2006 r.

w sprawie powołania komisji w celu dokonania inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Klubie Studenckim „Kompres”

Na podstawie § 19 Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej z dnia 1 września 2003 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu dokonania przekazania pomieszczeń i sprzętu, użytkowanych przez Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów „Milenium” w Klubie Studenckim „Kompres” przy ul. Wojciecha z Brudzewa 12 we Wrocławiu powołuje się komisję w składzie:

Irena Kokocińska
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku – przewodnicząca

Jolanta Chilińska
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku – członek

mgr inż. Paweł Golusik
Sekcja Fotografii – członek

§ 2
W pracach Komisji uczestniczą:
1. Adam Mąsiorski – Prezes Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów „Millenium”, ul. Nowowiejska 115/4 we Wrocławiu – zdający,
2. Ryszard Szponer – Dział Spraw Studenckich, Sekcja Konserwacji – przyjmujący.

§ 3
Prace komisji rozpoczną się w dniu 11 sierpnia 2006 r. o godz. 15.00.

§ 4
Protokół z prac komisji należy przekazać do Kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia prac Komisji.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
Sekretariat Kanclerza
Członkowie Komisji