ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 21
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 27 lipca 2006 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej – nieruchomość przy ul. Olsztyńskiej 38/42


Na podstawie § 19 Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej z dnia 1 września 2003 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Wrocławiu przy ul. Olsztyńskiej 38/42 powołuje się komisję w składzie:
1. dr hab. Jerzy Rudnicki prof. nadzw.
Prorektor ds. Klinicznych – przewodniczący
2. inż. Jerzy Chądzyński
Zespół ds. Zamówień Publicznych – członek
3. mgr Monika Komorowska
Zespół ds. Zamówień Publicznych – członek
4. mgr Krystyna Dziedziul
Kierownik Działu Eksploatacji – członek
5. mgr inż. Anna Piotrowska
Kierownik Działu Aparatury Naukowej – członek

§ 2
Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 10 października 2006 r. o godz. 11.00, w siedzibie Zespołu ds. Zamówień Publicznych, we Wrocławiu przy ul. Mikulicza-Radeckiego 5, sala nr 31.

§ 3
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2004.207.2108).

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
Sekretariat Kanclerza
Członkowie Zespołu