Zarz.: 20/2006
zm.: 34/2006
ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 20
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 18 lipca 2006 r.

w sprawie powołania komisji odbiorowej budynku „B” (piętro III, IV, V) – Centrum Kliniczne Akademii Medycznej przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu

Na podstawie § 19 Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej z dnia 1 września 2003 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1 1
W celu odbioru budynku „B” (piętro III, IV, V) Centrum Klinicznego powołuję komisję w składzie:
1. mgr Jacek Czajka
Zastępca Kanclerza ds. Logistyki – przewodniczący
2. mgr Krystyna Dziedziul
Dział Eksploatacji – członek
3. Jerzy Kokociński
Sekcja Konserwacji i Drobnych Napraw – członek

§ 2
W pracach Komisji biorą udział przedstawiciele ASK, wyznaczeni przez dyrektora Szpitala.

§ 3
Czynności odbioru rozpoczną się w dniu 21 lipca 2006 r. o godz. 10.00.

§ 4
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać do Kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia prac Komisji.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
Sekretariat Kanclerza
Członkowie Komisji
ASK1 Zmieniony zarządzeniem nr 34 Kanclerza AM z dnia 12 grudnia 2006 r.