ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 19
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 4 lipca 2006 r.

w sprawie powołania komisji w celu przejęcia przez Akademię Medyczną aparatury i sprzętów biurowych od Zarządu Inwestycji – budynek J1 Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej i Obrazowej

Na podstawie § 19 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej z dnia 1 września 2003 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu przejęcia przez Akademię Medyczną aparatury i sprzętów biurowych od Zarządu Inwestycji – budynek J1 Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej i Obrazowej, powołuję komisję w składzie:
1. Danuta Pastuszek
przedstawiciel AM – przewodnicząca
2. Emilia Półtorak
przedstawiciel AM – członek
3. mgr inż. Jolanta Broszko
przedstawiciel ASK – członek
4. mgr Andrzej Raczyński
Zarząd Inwestycji – członek

§ 2
Komisja rozpocznie pracę w dniu 5 lipca 2006 r. o godzinie 9.00, w budynku przy ul. Borowskiej 213.

§ 3
Protokół z prac Komisji należy przekazać do Kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia prac Komisji.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
Sekretariat Kanclerza
Członkowie Komisji