ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 18
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 9 czerwca 2006 r.

w sprawie zasad zawierania umów najmu powierzchni lokali, powierzchni pod reklamę i dzierżawy sprzętu Akademii Medycznej

Na podstawie § 225 ust. 3 pkt 1 statutu Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 26/XIV R/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 r.) zarządzam co następuje:

§ 1
Zarządzenie określa tryb i zasady zawierania umów:
a) najmu powierzchni lokali,
b) najmu powierzchni pod reklamę,
c) dzierżawy sprzętu
będących własnością Akademii Medycznej we Wrocławiu.

§ 2
1. Zawarcie, z inicjatywy Akademii, umów, o których mowa w § 1 należy poprzedzić przeprowadzeniem procedury ofertowej.
2. W przypadku zawierania umów, o których mowa w § 1, z inicjatywy podmiotów zewnętrznych (osoby fizyczne i prawne) można odstąpić od przeprowadzania procedury ofertowej.


§ 3
Przy ustalaniu warunków umów, o których mowa w § 1 należy stosować następujące zasady:
1) podstawę ustalania odpłatności za najem 1 m2 powierzchni lokali oraz powierzchni pod reklamę, stanowi średni czynsz za 1 m2 powierzchni wynikający z uchwał Zarządu Miasta Wrocławia w sprawie wytycznych do ustalenia stawek czynszu dla lokali użytkowych oddawanych przez Gminę Wrocław w najem w trybie bezprzetargowym oraz określenia zasad umieszczania szyldów i znaków reklamowych na gruntach i obiektach budowlanych, będących w zarządzie Gminy Wrocław i jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
2) stawka za najem 1 m2 powierzchni nie może być niższa niż wymieniona w § 3 ust. 1 pkt 1.
3) w umowach najmu powierzchni lokali należy uwzględnić sposób ustalania odpłatności za dostarczane media (np. według wskazań indywidualnego licznika, ryczałt),
4) odpłatność za dzierżawę sprzętu nie może być niższa niż suma kosztów amortyzacji liczonej proporcjonalnie do czasu używania przez dzierżawcę, eksploatacji (w tym opłaty za media i usługi serwisowe) i narzutu kosztów ogólnych,
5) dzierżawa sprzętu wymaga najmu powierzchni, o ile sprzęt wykorzystywany jest dla potrzeb wydzierżawiającego.

§ 4
1. W celu wydzierżawienia sprzętu wydzierżawiający składa do Działu Aparatury Naukowej wniosek o przygotowanie kompletu dokumentów koniecznych do zawarcia umowy dzierżawy wraz z załącznikiem (załącznik nr 1 i 2).
2. Dział Aparatury Naukowej dokonuje wyliczenia kosztów dzierżawy sprzętu oraz uzyskuje z Działu Eksploatacji informację o stawce dotyczącej kosztów najmu powierzchni związanej z dzierżawą.
3. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 2, Dział Aparatury Naukowej przekazuje do dzierżawcy komplet dokumentów, o których mowa w ust. 1 oraz druk wniosku (załącznik nr 3).
4. Dział Aparatury Naukowej otrzymany od dzierżawcy komplet dokumentów oraz wniosek, o których mowa w ust. 3, przekazuje do Sekretariatu Kanclerza w celu uzyskania zgody na zawarcie umowy dzierżawy.
5. Po uzyskaniu zgody na zawarcie umowy dzierżawy Sekretariat Kanclerza przekazuje dokumenty oraz wniosek do Działu Eksploatacji, a w przypadku braku zgody – zwraca do Działu Aparatury Naukowej.

§ 5
1. W celu najmu powierzchni lokali i powierzchni pod reklamę najemca składa wniosek do Działu Eksploatacji.
2. Dział Eksploatacji po dokonaniu weryfikacji wniosku, o którym mowa w ust. 1, przedkłada go do Sekretariatu Kanclerza w celu uzyskania zgody na zawarcie umowy najmu.

§ 6
Po uzyskaniu zgody kanclerza (a w przypadku umów, których wartość opłaty rocznej przekracza kwotę wskazaną w statucie także zgody senatu) Dział Eksploatacji sporządza tekst umów, o których mowa w § 1.

§ 7
Odstąpienie od stawek najmu powierzchni i dzierżawy sprzętu, o których mowa w § 3 pkt 2 i 4 wymaga uzasadnienia najemcy lub dzierżawcy oraz zgody Kanclerza (a w przypadku umów, których wartość opłaty rocznej przekracza kwotę wskazaną w statucie także zgody senatu).

§ 8
Do umów, o których mowa w § 1, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, należy wprowadzić zmiany w zakresie w jakim nie odpowiadają one zasadom określonym w § 3.

§ 9
Traci moc zarządzenie nr 26/XIII R/2005 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2005 r.

§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
Sekretariat Rektora
Sekretariat Kanclerza
Kwestor
Zastępca Kwestora ds. Ekonomicznych i Planowania
Zastępca Kanclerza ds. Logistyki
Dział Eksploatacji
Dział Aparatury
Dyrektor Biblioteki Uczelnianej
Zespół Rewidentów
Audytor Wewnętrzny