ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 1/K/2009
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 19 lutego 2009 r.

w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu na najem powierzchni

Na podstawie § 22 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 75/XIV R/2007 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 25 sierpnia 2007 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu rozstrzygnięcia konkursu na najem powierzchni pod automaty do sprzedaży na terenie Uczelni powołuje się Komisję w składzie:

Sylwia Depta
Dział Eksploatacji
Aldona Pietrzyk
Dział Finansowy
Małgorzata Kubik
Dział Administracyjno-Techniczny ASK

§ 2
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25 lutego 2009 r. o godz. 12.00 w Dziale Eksploatacji pokój nr 8 (baraczek przy Rektoracie).

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński


Otrzymują:
według rozdzielnika

MK