Zarządzenie nr 18/K/2009
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego

Na podstawie § 22 „Regulaminu Organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 75/XIV R/2007 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 25 sierpnia 2007 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we Wrocławiu przy ul. Borowskiej składającej się z działki nr 76/9, AM, Obręb Gaj o pow. 3204 m², KW Nr WR1K/00077190/8 oraz działki nr 3/5, AM-14. Obręb Gaj o pow. 294 m², KW Nr WR1K/00188780/2, powołuje się Komisję w składzie:

część jawna:
1) mgr Krystyna Dziedziul
2) Alicja Grzegorzak-Stepowicz
3) mgr Wojciech Frontczak
4) mgr Marek Chudy
5) mec Krystyna Bąkowska (radca prawny)

część niejawna:
- mgr inż. Andrzej Sadowski
- mgr inż. Małgorzata Sidorowicz-Köhnen
- mgr Jacek Czajka
- mgr inż. Andrzej Kochan
- mgr Elżbieta Oleksak


§ 2
Rozpoczęcie prac – część jawna odbędzie się w siedzibie Akademii Medycznej we Wrocławiu przy ul. Pasteura 1 – budynek A-1, pokój nr 12 w dniu 15 stycznia 2010 o godz. 11.00.

§ 3
Sprawozdanie z prac komisji należy przekazać do Kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Kanclerz
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
według rozdzielnika


MC