Zarządzenie nr 19/K/2009
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie utraty mocy polecenia służbowego

Na podstawie § 22 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 75/XIV R/2007 Rektora Akademii Medycznej z dnia 25 sierpnia 2007 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Traci moc polecenie służbowe nr 4 Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie przekazywania przez Sekretariat Rektora upoważnień i pełnomocnictw Rektora.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
według rozdzielnika
MK