Zarządzenie nr 17/K/2009
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 11 grudnia 2009 r.

w sprawie przeprowadzenia przeglądu Systemu Zarządzania Jakością Akademii Medycznej we Wrocławiu

Na podstawie § 22 Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 75/XIV R/2007 Rektora Akademii Medycznej z dnia 25 sierpnia 2007 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu dokonania oceny funkcjonowania, możliwości doskonalenia oraz potrzeb zmian w systemie zarządzania jakością w jednostkach organizacyjnych (według normy PN-EN ISO 9001:2001), powołuje się Zespół w składzie:
1. inż. Ryszard Kretschmer Główny Specjalista ds. Inwestycji i Systemu Jakości ISO – koordynator prac Zespołu
2. mgr Ryszard Chorostowski Sekretarz Rektora – członek
3. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów Pełnomocnika Rektora ds. Systemu Zarządzania jakością ISO na Wydziale Lekarskim
4. dr hab. Halina Panek prof. nadzw. Pełnomocnik Rektora ds. Systemu Zarządzania jakością ISO na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym
5. prof. dr hab. Dariusz Wołowiec Pełnomocnik Rektora ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO na Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego
6. dr Agnieszka Piwowar Pełnomocnik Rektora ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej
7. dr Grażyna Ziarkiewicz Pełnomocnik Rektora ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO na Wydziale Nauk o Zdrowiu

§ 2
Zadaniem Zespołu jest opracowanie Protokołu Przeglądu Zarządzania za rok 2009, oraz wytyczenie kierunku działania na przyszły rok kalendarzowy w zakresie planowanego rozszerzenia posiadanego certyfikatu.

§ 3
Ustalenia dokonane w trakcie prac Zespołu, w formie pisemnej, z podaniem konkretnych wniosków, należy przekazać Kanclerzowi w terminie 7 dni od zakończenia prac Zespołu.

§ 4
Czynności, o których mowa w § 1 należy zakończyć do dnia 29 grudnia 2009 r.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
Sekretariat Kanclerza
Członkowie Zespołu

MC