ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 15/K/2009
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 9 grudnia 2009 r.


w sprawie udostępniania informacji publicznej

Na podstawie § 22 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 75/XIV R/2007 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 25 sierpnia 2007 r. ze zm.), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001.112.1198 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2007.10.68) zarządzam co następuje:

 

§ 1

Zarządzenie reguluje tryb udostępniania informacji publicznej w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (zwanej dalej „Ustawą”).

 

§ 2

1. W celu powszechnego udostępniania informacji publicznej Akademia Medyczna we Wrocławiu (zwana dalej „Akademią”) tworzy własną podmiotową stronę „Biuletynu Informacji Publicznej” BIP.
2. Podmiotową stronę BIP tworzy się przez wydzielenie z internetowego serwisu informacyjnego Akademii odrębnej strony i umieszczenie na stronie głównej tego serwisu przycisku ekranowego z logo BIP umożliwiającego bezpośredni dostęp do podmiotowej strony BIP.

 

§ 3

1. Informacje, które nie zostały udostępnione w BIP udostępnia się na pisemny wniosek, chyba że:
a) mogą być udostępnione niezwłocznie w formie ustnej lub kserokopii do 5. stron A4,
b) wniosek przesłano pocztą elektroniczną.
2. Informacja, o której mowa w pkt 1 może być udostępniana w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych.
3. Udostępnieniu podlega tylko taka informacja, która ma charakter utrwalony i dotyczy faktów.

 

§ 4

Na podmiotowej stronie BIP oprócz informacji publicznej zamieszcza się także informacje dotyczące sposobu dostępu do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP, a będącej w posiadaniu Akademii.

 

§ 5

1. Informacje, o których mowa w § 3 pkt 1 udostępnia się w formie:
a) kserokopii,
b) wydruku,
c) przesłania,
d) przeniesienia na powszechnie stosowany nośnik informacji
w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku z zastrzeżeniem pkt 2.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w pkt 1 jednostka organizacyjna zobowiązana do udostępnienia informacji powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia i wskazuje termin udostępnienia informacji, nie dłuższy niż 2 miesiące.
3. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób i formie określonych we wniosku stosuje się art. 14 ust. 2 ustawy.

§ 6

Za udostępnianie informacji w warunkach określonych w art. 15 ust. 1 Ustawy pobiera się stosowną opłatę.

 

§ 7

Nie udostępnia się:
1) informacji objętych ustawą o ochronie informacji niejawnych oraz ustawą o ochronie danych osobowych,
2) innych tajemnic ustawowo chronionych, a w szczególności: gospodarczych i skarbowych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy,
3) projektów dokumentów.

 

§ 8

1. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania następuje w drodze decyzji rektora.
2. Podmiot realizujący prawo do informacji publicznej, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, może wystąpić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

§ 9

W postępowaniu o udzielenie informacji publicznej, poza decyzjami, o których mowa w § 8, wydaje się:
1) powiadomienia, np. o konieczności poniesienia opłat,
2) zawiadomienia, np. jeżeli informacja jest udostępniona w BIP lub innym publikatorze.

 

§ 10

1. Informacji, o których mowa w § 3 pkt 1 udziela Dział Organizacyjny.
2. Kierownik Działu Organizacyjnego wyznacza pracownika odpowiedzialnego za wykonywanie czynności określonych w pkt 1.

 

§ 11

Traci moc zarządzenie nr 5 Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 17 września 2003 r.

 

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Kanclerz
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński


Otrzymują:
według rozdzielnika
MK