Zarządzenie nr 16/K/2009
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 9 grudnia 2009 r.

w sprawie rozpowszechniania wewnętrznych aktów normatywnych

Na podstawie § 221 i 226 statutu Akademii Medycznej we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Rozpowszechnianie wewnętrznych aktów normatywnych (zwanych dalej „wewnętrznymi aktami”) odbywa się za pomocą strony internetowej Akademii Medycznej we Wrocławiu (zwanej dalej „Akademią”).
2. W celu, o którym mowa w pkt 1, na stronie głównej Akademii tworzy się link „Zarządzenia. Uchwały”.

§ 2
1. Wewnętrzne akty rozpowszechniane za pomocą strony internetowej obejmują:
a) uchwały senatu,
b) zarządzenia rektora,
c) polecenia służbowe rektora,
d) zarządzenia kanclerza,
e) polecenia służbowe kanclerza.
2. Na stronie internetowej zamieszcza się teksty wewnętrznych aktów wydanych po dniu 31 grudnia 1999 r.
3. Wewnętrzne akty wydane przed 1 stycznia 2000 r. udostępnia się indywidualnie:
a) uchwały senatu w Sekretariacie Rektora,
b) pozostałe wewnętrzne akty w Dziale Organizacyjnym.

§ 3
1. Wewnętrzne akty są ułożone chronologicznie według numerów, z podziałem na poszczególne lata, odrębnie dla każdego rodzaju aktu.
2. Wyszukiwanie może się odbywać także z rejestru przy użyciu funkcji „Znajdź”.
3. W przypadku tekstów obowiązujących, w lewym górnym rogu pierwszej strony oraz w tekście (przypis dolny), zamieszcza się informację wskazującą jakim wewnętrznym aktem wprowadzono zmiany.
4. W przypadku wewnętrznych aktów, które utraciły moc lub wydano tekst jednolity, oprócz informacji, o której mowa w pkt 3, zamieszcza się adnotację „Archiwalne”.

§ 4
1. Tekst wewnętrznego aktu zamieszczonego na stronie internetowej odpowiada tekstowi oryginału.
2. Teksty uchwał senatu w formie elektronicznej, do zamieszczenia na stronie internetowej przekazuje Sekretariat Rektora.
3. Jednostką organizacyjną uprawnioną i odpowiedzialną za wprowadzanie wewnętrznych aktów na stronę internetową oraz dokonywanie aktualizacji jest wyłącznie Dział Organizacyjny.
4. Wewnętrzne akty zamieszczone na stronie internetowej posiadają zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem. Jednostką odpowiedzialną za prawidłowe zabezpieczenie zbioru jest Dział Wydawnictw i Promocji Uczelni.
5. Do zasobów strony internetowej wewnętrznych aktów normatywnych mają dostęp:
1) pracownicy, studenci, uczestnicy studiów doktoranckich Akademii – w ramach wewnętrznej sieci Akademii,
2) radcowie prawni, z którymi Akademia zawarła umowę o obsługę prawną, na wniosek złożony do kanclerza.

§ 5
1. Oryginały wewnętrznych aktów normatywnych są przechowywane i udostępniane odpowiednio w Sekretariacie Rektora lub w Dziale Organizacyjnym.
2. Kserokopie wewnętrznych aktów zamieszczonych na stronie internetowej wykonuje się tylko dla potrzeb przedłożenia podmiotom zewnętrznym.
3. Na wydruku tekstu wewnętrznego aktu uwidoczniona jest data ostatniej aktualizacji na stronie internetowej oraz data wykonania wydruku.

§ 6
Konta poczty elektronicznej, na które dotychczas przekazywano wewnętrzne akty normatywne, pozostają aktualne do przesyłania poczty dla danej jednostki organizacyjnej.

§ 7
Traci moc zarządzenie Kanclerza nr 29 z dnia 12 listopada 2007 r.

§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.Kanclerz
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne


MK