Drukuj

Zarządzenie nr 14/K/2009
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie sprostowania błędu

Na podstawie § 22 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 75/XIV R/2007 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 25 sierpnia 2007 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 12/K/2009 Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie inwentaryzacji rocznej prostuje się następujący błąd:
a) w numerze zarządzenia jest „12/K/2009” powinno być „13/K/2009”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Kanclerz
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
według rozdzielnika

MC