Zarz.: 13/K/2009
zm.: 14/K/2009

Zarządzenie nr 13/K/20091
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie inwentaryzacji rocznej

Na podstawie § 22 Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 75/XIV R/2007 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 25 sierpnia 2007 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej powołuję następujące zespoły:
1) zapasy magazynowe Działu Transportu i Zaopatrzenia
Emilia Półtorak - przewodnicząca
Małgorzata Szymańska - członek
Termin inwentaryzacji: od 04.01.2010 r. do 11.01.2010 r.
2) skrypty i wydawnictwa Działu Wydawnictw i Promocji Uczelni
Maria Ciechanowicz - przewodnicząca
Anna Wielgosińska - członek
Termin inwentaryzacji: 03.12.2009 r. do 04.12.2009 r.
3) magazyn Działu Aparatury Naukowej
Anna Wielgosińska - przewodnicząca
Maria Ciechanowicz - członek
Termin inwentaryzacji: od 07.12.2009 r. do 09.12.2009 r.
4) druki ścisłego zarachowania w dziekanatach wszystkich wydziałów (w tym: hologramy elektronicznych legitymacji studenckich)
Katarzyna Jacożyńska - przewodnicząca
Lilia Aplas - członek
Termin inwentaryzacji: od 03.12.2009 r. do 10.12.2009 r.
5) hologramy elektronicznych legitymacji studenckich w OSK
Lilia Aplas - przewodnicząca
Katarzyna Jacożyńska - członek
Termin inwentaryzacji: 11.12.2009 r.
6) bilety, karty w Kancelarii Ogólnej
Anna Wielgosińska - przewodnicząca
Maria Ciechanowicz - członek
Termin inwentaryzacji: 15.12.2009 r.
7) kwitariusze przychodowe, faktury VAT, kasa
Katarzyna Ludtke - przewodnicząca
Katarzyna Jacożyńska - członek
Termin inwentaryzacji: 04.01.2010 r. – godz. 8 00.

§ 2
Zobowiązuję Dyrektora Zarządu Inwestycji Akademii Medycznej we Wrocławiu do przeprowadzenia na dzień 31.12.2009 r. inwentaryzacji środków trwałych w budowie, tj. niezakończonych robót inwestycyjnych Centrum Klinicznego Akademii Medycznej. Inwentaryzację należy przeprowadzić drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami oraz ich weryfikacji.

§ 3
Zobowiązuję Kierownika Działu Technicznego do przeprowadzenia na dzień 31.12.2009 r. inwentaryzacji niezakończonych robót inwestycyjnych. Inwentaryzację należy przeprowadzić drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami oraz ich weryfikacji.

§ 4
Zobowiązuję Kierownika Działu Finansowego do przeprowadzenia inwentaryzacji należności na dzień bilansowy - według stanu na 30.11.2009 r. (w tym także inwentaryzacji sald „zerowych” dla kontrahentów, których obroty z Akademią Medyczną przekroczyły w 2009 r. kwotę: 25 000,00 PLN – słownie: dwadzieścia pięć tysięcy PLN). Inwentaryzację należy przeprowadzić drogą uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanych w księgach rachunkowych stanów tych aktywów. Wszystkie należności niepotwierdzone do dnia 28.02.2010 r. należy zestawić w tabeli i dokonać odpisu aktualizującego.

§ 5
Zobowiązuję Kierownika Działu Kosztów do zinwentaryzowania niezakończonych prac naukowo-badawczych, według stanu na 31.12.2009 r. Inwentaryzację należy przeprowadzić drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami oraz weryfikacji realnej ich wartości.

§ 6
Zobowiązuję Kierownika Ośrodka Sieciowo-Komputerowego do zinwentaryzowania programów komputerowych, użytkowanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Uczelni.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
Przewodniczący, członkowie
Jednostki zobowiązane do przeprowadzenia inwentaryzacji
Sekretariat Kanclerza
Kwestor
Zastępca Kwestora
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku


FZ/MK
1Zmieniony zarządzeniem nr 14/K/2009 Kanclerza AM z dnia 30 listopada 2009 r.