ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 12/K/2009
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 12 października 2009 r.

w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu na stawkę czynszu

Na podstawie § 22 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 75/XIV R/2007 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 25 sierpnia 2007 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu rozstrzygnięcia konkursu w sprawie stawki czynszu najmu powierzchni w budynku „H” Centrum Klinicznego przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu, z przeznaczeniem na organizację placówki bankowej z możliwością instalacji bankomatu, powołuje się Komisję w składzie:
1) mgr Krystyna Dziedziul
2) mgr Sylwia Depta
3) mgr Sebastian Wiertelak

§ 2
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać do Kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.

§ 3
Otwarcie ofert nastąpi 12 października 2009 r. od godz. 12.00

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
według rozdzielnika

MC