ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 11/K/2009
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 9 października 2009 r.

w sprawie powołania komisji zdawczo-odbiorczej

Na podstawie § 22 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 75/XIV R/2007 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 25 sierpnia 2007 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu odebrania od dotychczasowego najemcy lokalu przy ul. Wojciecha z Brudzewa 8 – Studio Bankietowe Krzysztof Guz, Jacek Kempa, powołuje się Komisję w składzie:
1) Katarzyna Buczkowska
Dział Spraw Studenckich
2) Anna Wielgosińska
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku
3) Katarzyna Jacożyńska
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku
4) mgr inż. Marian Jakubowski
Dział Techniczny
5) mgr Sebastian Wiertelak
Dział Eksploatacji

§ 2
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać do Działu Eksploatacji w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.

§ 3
Komisja rozpocznie prace dnia 15 października 2009 r. godz. 10.00 przy ul. Wojciecha z Brudzewa 8.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
według rozdzielnika

MC