ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 10/K/2009
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 9 października 2009 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego

Na podstawie § 22 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 75/XIV R/2007 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 25 sierpnia 2007 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych wchodzących w skład nieruchomości położonej przy ul. Kotsisa 29-31-33, powołuje się Komisję w składzie:
1) Krystyna Dziedziul ─ Przewodnicząca
Dział Eksploatacji
2) Alicja Grzegorzak─Stepowicz
Dział Eksploatacji
3) Jerzy Chądzyński
Dział Aparatury Naukowej
4) Marek Chudy
Dział Organizacyjny
5) Radca Prawny

§ 2
Miejscem pracy Komisji jest sala Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu przy ul. Pasteura 1.

§ 3
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać do Kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.

§ 4
Rozpoczęcie przetargu odbędzie się 13 października 2009 r. od godz. 10.00

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
według rozdzielnika

MC