Zarz.: 8/K/2009
zm.: 9/K/2009
ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 8/K/2009
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 22 lipca 2009 r.

w sprawie powołania komisji odbiorowej ─ wykonanie prac remontowych Domu Studenckiego „Bliźniak” i Jubilatka”

Na podstawie § 22 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 75/XIV R/2007 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 25 sierpnia 2007 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1 1
W celu odbioru wykonania prac remontowych w wytypowanych pomieszczeniach DS. „Bliźniak” (piwnice, strona męska, pomieszczenia Działu Spraw Studenckich, Klub Kompress, Samorząd Studencki, wejście do obiektu) oraz DS. „JUBILATKA” (remont i malowanie korytarza II i III piętra, malowanie 30 pokoi, instalacja kabin natryskowych w pokojach gościnnych) Akademii Medycznej we Wrocławiu przy ul. Wojciecha z Brudzewa 10 i 12 powołuje się Komisję w składzie:
1) mgr Janina Grabowska – Przewodnicząca Komisji
Dział Spraw Studenckich
2) mgr Magdalena Golczyk
Inspektorat BHP i P.Poż.
3) mgr inż. Krystyna Świerczyńska
Dział Techniczny
4) mgr inż. Jerzy Buczek
Dział Techniczny
5) Grażyna Tuszyńska
Dział Techniczny
6) mgr inż. Lesław Szeliga
Dział Techniczny
7) mgr inż. Marcin Płaneta
Inspektor nadzoru
8) inż. Marek Wójcik
Przedstawiciel Ośrodka Sieciowo-Komputerowego.

§ 2
Odbioru, o którym mowa w § 1 pkt 1, dokonuje się przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, którym jest Zakład Budowlano-Remontowy OLBUD II ul. Kossaka 11/4, 48-303 Nysa.

§ 3
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać Kanclerzowi w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.

§ 4 2
Komisja zbierze się w celu dokonania odbioru robót, o których mowa w § 1 pkt 1, w dniu 17 sierpnia 2009 r. o godz. 13:00 w siedzibie Działu Spraw Studenckich, ul. Wojciecha z Brudzewa 12.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
według rozdzielnika

MC


1 Zmieniony zarządzeniem nr 9/K/2009 Kanclerza AM z dnia 12 sierpnia 2009 r.
2 Zmieniony zarządzeniem nr 9/K/2009 Kanclerza AM z dnia 12 sierpnia 2009 r.