ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 6/K/2009
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 22 maja 2009 r.

 
w sprawie zmiany zasad tworzenia i obsługi stron internetowych w ramach Uczelni
 
Na podstawie § 22 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (t.j. zarządzenie nr 75/XIV R/2007 ze zm.) zarządza się co następuje:
 
§ 1
W zarządzeniu nr 2/K/2009 Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 3 kwietnia 2009 r. wprowadza się następującą zmianę:
a) w § 3 pkt 2 słowa „do Ośrodka Sieciowo-Komputerowego” zastępuje się słowami „do Działu Wydawnictw i Promocji Uczelni”,

b) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie:
 
„Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 2/K/2009
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 3 kwietnia 2009 r.
……………………………….
       (pieczęć jednostki)

 
DZIAŁ WYDAWNICTW
i PROMOCJI UCZELNI
Akademii Medycznej
we Wrocławiu
WNIOSEK


Proszę o udostępnienie miejsca na serwerze dla .....................................................................................................................
(nazwa jednostki)
 
 
..............................................................................................................................................................................................................

 
Wydział ................................................................................................................................................................................................   

Adres:.......………………………............................................................................................  kod pocztowy:................................    

Subdomena........................................................................................................................................................................................    

Dane osoby odpowiedzialnej za stronę:

Imię i nazwisko .................................................................................................................................................................................  

Zatrudnionej w ..................................................................................................................................................................................    

Kontakt: nr telefonu …………………………...….., adres e-mail:  .............................................................................................  
Data: …………………………                                                                                               …………………………………….
(pieczęć i podpis wnioskodawcy)
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zgoda na utworzenie strony internetowej na serwerze Uczelni1Data: ………………………………….
                                                                                                 …………….……………………………….
                                                                                                                    (pieczęć i podpis
                                                                                                         Prorektora ds. Rozwoju Uczelni)
---------------------------------------------
1 Dotyczy podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 2 zarządzenia.”.


 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński
 
Otrzymują:
według rozdzielnika

MK