ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 5/K/2009
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 7 maja 2009 r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

Na podstawie § 22 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 75/XIV R/2007 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 25 sierpnia 2007 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu obmiaru opału pozostałego po sezonie grzewczym 2008/2009 oraz dokonania przeglądu technicznego w niżej wymienionych kotłowniach Uczelni:
1. Ogród Roślin Leczniczych
2. Biblioteka
3. Hotel Asystenta
powołuje się Komisję w składzie:

1) mgr inż. Grażyna Tuszyńska - Inspektor nadzoru robót sanitarnych
2) Jerzy Kokociński - Kierownik Sekcji Konserwacji i Drobnych napraw
3) Alicja Stepowicz-Grzegorzak - Kierownik Sekcji Infrastruktury
4) Lilia Aplas - Dział Inwentaryzacji

§ 2
Czynności, o których mowa w § 1, dokonuje się w obecności Pana Jerzego Kardasza – przedstawiciela firmy obsługującej kotłownie Uczelni.

§ 3
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać Kanclerzowi w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.

§ 4
Komisja rozpocznie prace dnia 13 maja 2009 r. godz. 9.00 pod Działem Transportu przy ul. Pasteura 1.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński


Otrzymują:
według rozdzielnika

MK