Zarządzenie nr 4/K/2009
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

w sprawie utraty mocy zarządzenia zawierającego zasady umów najmu powierzchni lokali, powierzchni pod reklamę i dzierżawy sprzętu Akademii Medycznej

Na podstawie § 225 ust. 3 pkt 1 statutu Akademii Medycznej we Wrocławiu (t.j. zarządzenie nr 74/XIV R/2008 z dnia 31 października 2008 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Traci moc zarządzenie nr 18 Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2006 r.

§ 2
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński


Otrzymują:
według rozdzielnika

MC