ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 3/K/2009
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 27 kwietnia 2009 r.
w sprawie powołania komisji odbiorowej ─ zagospodarowanie terenu przyległego do budynku Katedry i Kliniki Psychiatrii

Na podstawie § 22 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 75/XIV R/2007 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 25 sierpnia 2007 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu końcowego odbioru robót do Umowy Nr AM/ZA/PO-129/08 oraz Nr AM/AZ/WR-179/2008 i AM/AZ/WR-54/09 ─ Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku Katedry i Kliniki Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu przy ul. Pasteura 10, powołuje się Komisję w składzie:
1) mgr inż. Elżbieta Bednarska ─ Przewodnicząca
Dział Techniczny
2) prof. zw. dr hab. med. Andrzej Kiejna ─ członek
Użytkownik – Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii
3) mgr inż. Anna Piotrowska ─ członek
Dział Aparatury Naukowej
4) mgr inż. Jerzy Buczek
Inspektor nadzoru robót budowlanych
5) mgr inż. Lesław Szeliga
Inspektor nadzoru robót elektrycznych
6) mgr inż. Lech Taranda
Inspektor nadzoru robót sanitarnych

§ 2
Odbioru, o którym mowa w § 1, dokonuje się przy udziale przedstawicieli Wykonawcy.

§ 3
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać Kanclerzowi w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.

§ 4
Komisja rozpocznie prace dnia 4 maja 2009 r. o godz. 10:00 przy wejściu głównym budynku Katedry i Kliniki Psychiatrii przy ul. Pasteura 10 we Wrocławiu.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński


Otrzymują:
według rozdzielnika

MK