Zarz. 2/K/2009
zm. 6/K/2009

ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 2/K/2009
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 3 kwietnia 2009 r.


w sprawie tworzenia i obsługi stron internetowych w ramach Uczelni


Na podstawie § 22 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (t.j. zarządzenie nr 75/XIV R/2007 ze zm.) zarządza się co następuje:

 

§ 1

1. Na serwerze Akademii Medycznej mogą znajdować się strony internetowe:
1) jednostek organizacyjnych Uczelni, na wniosek kierownika lub osoby kierującej daną jednostką,
2) komisji senackich oraz rektorskich, na wniosek przewodniczącego komisji,
3) komisji bioetycznej, na wniosek przewodniczącego komisji,
4) samorządu studenckiego oraz samorządu doktorantów, na wniosek właściwego organu samorządu;
2. Podmioty inne niż wymienione w pkt 1, muszą uzyskać pisemną zgodę prorektora ds. rozwoju uczelni.

§ 2

1. Stronę główną Uczelni redaguje i administruje Dział Wydawnictw i Promocji Uczelni (zwany dalej „administratorem stron”) lub wyznaczone osoby na poszczególnych wydziałach.
2. Jednostki organizacyjne Uczelni powinny w ciągu 7 dni od zmiany składu osobowego i danych teleadresowych, znajdujących się w dziale struktura, na stronie głównej zgłosić aktualizację pocztą elektroniczną do administratora stron pod adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
3. Stronami głównymi podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 (zwanych dalej „jednostkami”) zarządza (redaguje tekst, zamieszcza, usuwa) osoba wyznaczona przez kierownika jednostki lub osobę kierującą jednostką.
4. Strona jednostki musi być zgodna ze stałym układem kompozycyjnym strony Uczelni (wzorzec Uczelni) .

§ 3

1. W celu udostępnienia miejsca na serwerze www kierownik jednostki lub osoba kierująca jednostką składa wniosek do administratora stron (załącznik nr 1).
2.1 W celu założenia subdomeny dla strony jednostki kierownik jednostki lub osoba kierująca jednostką składa wniosek do Działu Wydawnictw i Promocji Uczelni (załącznik nr 1).
3. Aktualizacją strony jednostki zajmuje się osoba wyznaczona przez kierownika.
4. Za informacje zawarte na stronie jednostki odpowiada kierownik jednostki.

§ 4

1. Strona internetowa jednostki powinna zawierać co najmniej:
1) logo akademii
2) pełną nazwę jednostki,
3) adres, numer telefonu, faks, adres e-mail,
4) skład osobowy.
2. Na stronach internetowych nie można zamieszczać tekstów, filmów, zdjęć, znaków graficznych zawierających:
1) informacje objęte ochroną na mocy odrębnych przepisów, w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych oraz tajemnicy zawodowej, w tym lekarskiej,
2) treści godzące w dobre imię Uczelni i jej pracowników.
3. Podanie imienia i nazwiska osoby zatrudnionej w danej jednostce, stopnia/tytułu naukowego, funkcji/stanowiska oraz służbowych numerów telefonów, faks i adresu e-mail nie stanowi naruszenia przepisów, o których mowa w pkt 2.

§ 5

1. Strony znajdujące się na serwerze Akademii Medycznej, należące do podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 2 będą nieaktywne po upływie 10 dni od wejścia w życie niniejszego zarządzenia, chyba że podmioty te uzyskają w tym terminie pisemną zgodę prorektora ds. rozwoju uczelni (załącznik nr 1).
2. Wykaz stron, o których mowa w pkt 1 zawiera załącznik nr 2.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2009 r.

Załącznik 1
Załącznik 2

 

 

 

Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński


Otrzymują:
według rozdzielnika

MK

 

 

 


1 Zmieniony zarządzeniem nr 6/K/2009 Kanclerza AM z dnia 22 maja 2009 r.