ARCHIWALNE
 
Zarządzenie nr 3
Dyrektora Administracyjnego
Akademii Medycznejwe Wrocławiu
z dnia 25 lutego 2002 r.


w sprawie wprowadzenia w życie wzorów umów darowizny

Na podstawie § 6 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 38 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje :

§ 1

Wprowadzam w życie wzory umów darowizny stanowiące załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik 1
Załącznik 2

Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur ParafińskiOtrzymują:
- Kwestor
- Zastępca Kwestora
- Zastępca Dyr. Admin. ds. Logistyki
- Kierownik Działu Aparatury Naukowej
- Sekretariat Dyrektora Administracyjnego