ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 17
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 12 września 2001 r.

w sprawie powołania komisji

Na podstawie § 6 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 38 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu przekazania dokumentacji i mienia w Inspektoracie Obrony Cywilnej powołuję komisję w składzie :
Maria Ciechanowicz - przewodnicząca
mgr Jerzy Chmielnicki - członek
Jan Ostrowski - członek

§ 2
Przekazanie nastąpi w dniu 17 września 2001 r. o godz. 10.00 w Inspektoracie Obrony Cywilnej.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur ParafińskiOtrzymują:
przewodniczący i członkowie komisji
sekretariat dyr. adm.


HK