Zarządzenie nr 16
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 4 września 2001 r.

w sprawie tankowania pojazdów samochodowych

Na podstawie § 6 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 38 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje :

§ 1
Wprowadzam obowiązek tankowania do pełna w ostatnim dniu danego miesiąca przed zjazdem na parking po wykonaniu ostatniego zlecenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur ParafińskiOtrzymują:
Kierownik Sekcji Transportu
Zastępca Kierownika Działu Transportu i Zaopatrzenia
Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Logistyki
Sekretariat Dyrektora Administracyjnego


RK