ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 12
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 25 października 2000 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrożenia Systemu Elektronicznego Przekazywania Przelewów

Na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 38 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu wdrożenia systemu elektronicznego przekazywania przelewów powołuję zespół w składzie:

1) mgr Elżbieta Urban - przewodnicząca
2) mgr inż. Ewa Grzechnik - członek
3) mgr inż. Józef Łuszczek - członek
4) mgr Ewa Sawaryn - członek
5) Zdzisława Szumigała - członek
6) mgr inż. Dorota Janus - członek

§ 2
Zespół zakończy pracę do dnia 30 czerwca 2001 r.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 listopada 2000 r.Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński
Otrzymują:
- przewodniczący i członkowie komisji
- Dyrektor Administracyjny


MKr