ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 11
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 19 maja 2000 r.

w sprawie powołania komisji

Na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 38 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu sprawdzenia stanu sanitarnego Kaplicy Prosektorium Zakładu Anatomii Patologicznej powołuję komisję w składzie:

1. mgr inż. Witold Lech - przewodniczący
Kierownik Działu Eksploatacji
2. mgr inż. Jakub Iwaniuk - członek
Dziął Techniczny
3. dr Andrzej Bronowicz - członek
Zakład Anatomii Patologicznej

§ 2
Komisyjne sprawdzenie stanu sanitarnego Kaplicy Prosektorium Zakładu Anatomii Patologicznej odbędzie się 22 maja 2000 r. (poniedziałek) o godzinie 10.ºº.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński
Otrzymują:
- przewodniczący i członkowie Komisji
- Dyrektor Administracyjny
- Kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Patologicznej