ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 10
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 15 maja 2000 r.

w sprawie powołania komisji

Na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 38 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu dokonania obmiaru opału pozostałego po sezonie grzewczym 1999/2000 w kotłowniach Akademii Medycznej powołuję komisję w składzie:

1. Krystyna Wysocka - przewodnicząca
Dział Eksploatacji
2. Wojciech Musiał - członek
Dział Techniczny
3. Zbigniew Żółkiewicz - członek
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński
Otrzymują:
- przewodnicząca i członkowie Komisji
- Dyrektor Administracyjny
- Z-ca Dyr. Adm. ds. Logistyki
- Kierownik Działu Eksploatacji

MKr