ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 8
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 9 marca 2000 r.

w sprawie powołania komisji

Na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 38 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu wyznaczenia niezbędnych punktów przyłączeniowych do sieci akademickiej w poszczególnych jednostkach, oszacowania kosztów i sposobu wykonania, powołuję komisję w składzie:

1. dr Przemysław Kowalski - przewodniczący
2. mgr inż. Ewa Grzechnik - członek
3. mgr inż. Krzysztof Pomarański - członek
4. Grzegorz Tomczak - członek
5. Stanisław Borelowski - członek

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński
Otrzymują:
- przewodniczący i członkowie Komisji
- Dyrektor Administracyjny
- Z-ca Dyr. Adm. ds. Logistyki

MKr