Zarządzenie nr 7
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 25 lutego 2000 r.

zmieniające skład komisji mającej na celu ustalenie stanu faktycznego obiektów Akademii Medycznej

Na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 38 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 6 Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2000 r. wprowadzam następujące zmiany:
a) w § 1 dodaje się punkt „5” o brzmieniu:
„5. Sławomir Pełka - członek
Dział Eksploatacji”
b) po § 2 dodaje się § 2a o brzmieniu:
„2a. Komisja w dwóch zespołach przeprowadzi inwentaryzację obiektów i inwentaryzację pomieszczeń.”

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński
Otrzymują:
- przewodniczący i członkowie Komisji
- Dyrektor Administracyjny