ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 4
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 26 stycznia 2000 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót budowlanych w budynku zwierzętarni Zakładu Anatomii Patologicznej

Na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 38 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
Powołuję komisję do odbioru końcowego robót budowlanych w budynku zwierzętarni Zakładu Anatomii Patologicznej w składzie:

1. mgr inż. Stanisław Tylkowski - przewodniczący
2. mgr inż. Elżbieta Bednarska - członek
3. Stanisław Borelowski – -„-
4. mgr Jacek Czajka - -„-
5. mgr inż. Jacek Grzebieluch - -„-
6. mgr inż. Adam Pudys - -„-
7. dr Zygmunt Szydło - -„-

§ 2
Komisyjny odbiór robót budowlanych w budynku zwierzętarni Zakładu Anatomii Patologicznej nastąpi 31 stycznia 2000 r. (poniedziałek) o godzinie 10.ºº.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński
Do wiadomości:
- przewodniczący i członkowie Komisji
- Dyrektor Administracyjny
- Zastępca Dyrektora Adm. ds. Logistyki