ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 3
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 21 stycznia 2000 r.


w sprawie upoważnień do odbierania faktur VAT

Na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 38 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam obowiązek wystawiania „Upoważnień” do odbioru faktur VAT.

§ 2

„Upoważnienie” jest wystawiane dla pracowników Akademii Medycznej, na podstawie którego są odbierane i podpisywane faktury VAT.

§ 3

„Upoważnienie” wystawiane jest i rejestrowane przez pracownika Likwidatury w Dziale Kosztów.

§ 4

„Upoważnienie” podpisuje Dyrektor Administracyjny i Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Finansowych – Kwestor.

§ 5

1. „Upoważnienie” wystawiane jest w dwóch egzemplarzach.
2. Oryginał „Upoważnienia” pozostaje w Dziale Kosztów a kopia przekazywana jest pracownikowi.

§ 6

Podstawą wystawienia „Upoważnienia” jest wniosek kierownika jednostki organizacyjnej.

§ 7

Wzór „Upoważnienia” określony jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik

Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński
Do wiadomości:
według rozdzielnika