ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 9
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 17 kwietnia 2000 r.

w sprawie powołania komisji w celu wyboru firmy ubezpieczeniowej dla studentów.

Na podstawie § 6 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 38 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu wyboru firmy ubezpieczeniowej dla studentów powołuję Komisję w składzie:
mgr Krystyna Szczurek - przewodnicząca
mgr Janina Grabowska - członek
mgr Joanna Kowalska - -„-
mgr Monika Komorowska - -„-
stud. Piotr Marszalik - -„-
stud. Andrzej Misiak
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński



Otrzymują :
- przewodnicząca i członkowie komisji
- Sekretariat Dyrektora Administracyjnego


HK