Zarz.: 6/2000
zm.: 7/2000
Zarządzenie nr 6
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 10 lutego 2000 r.

w sprawie powołania komisji mającej na celu ustalenie stanu faktycznego obiektów Akademii Medycznej użytkowanych przez Samodzielne Publiczne Szpitale Kliniczne.

Na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 38 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
Powołuję komisję mającą na celu ustalenie stanu faktycznego obiektów Akademii Medycznej użytkowanych przez Samodzielne Publiczne Szpitale Kliniczne w składzie:
1. mgr Jacek Czajka - przewodniczący
Z-ca Dyrektora Adm. ds. Logistyki
2. Irena Kokocińska - członek
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku
3. mgr inż. Witold Lech - -„-
Kierownik Działu Eksploatacji
4. Wojciech Musiał - -„-
Dział Techniczny
51. Sławomir Pełka - -„-
Dział Eksploatacji

§ 2
Do komisji mającej na celu ustalenie stanu faktycznego obiektów Akademii Medycznej użytkowanych przez Samodzielne Publiczne Szpitale Kliniczne, Dyrektorzy Szpitali Klinicznych wyznaczyli swoich członków komisji:
ze strony Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1
1. mgr inż. Zdzisława Cepiela
Z-ca Dyrektora ds. Adm.-Ekonom.
2. mgr Jadwiga Tuszyńska
Naczelna Pielęgniarek
ze strony Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 3
1. Elżbieta Kowalska
2. Tytus Lipczyński
ze strony Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5
1. Krystyna Biajgo
Specjalista ds. BHP i P.Poż.
2. inż. Paweł Błasiak
Specjalista ds. Technicznych
3. Olaf Honsza
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych
ze strony Dziecięcego Szpitala Klinicznego
1. Anna Bękowska
Kierownik Działu Adm.-Gosp.
2. Halina Domańska
Kierownik Działu Inwentaryzacji
3. Jolanta Nowicka-Piszczek
Z-ca Dyrektora ds. Adm.-Techn.

§ 2a2
Komisja w dwóch zespołach przeprowadzi inwentaryzację obiektów i inwentaryzację pomieszczeń.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur ParafińskiOtrzymują:
- Samodzielne Publiczne Szpitale Kliniczne
- Przewodniczący i członkowie komisji
- Dyrektor Administracyjny A.M.


1Dodany zarządzeniem nr 7 Kanclerza Akademii Medycznej z dnia 25 lutego 2000 r.
2 Dodany zarządzeniem nr 7 Kanclerza Akademii Medycznej z dnia 25 lutego 2000 r.