ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 2
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 11 stycznia 2000 r.

w sprawie powołania komisji ds. obmiaru eksploatowanych obiektów.

Na podstawie § 6 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 38 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu przeprowadzenia obmiaru całkowitej powierzchni użytkowej i kubatury wszystkich eksploatowanych obiektów administrowanych przez Akademię Medyczną powołuję komisję w składzie:
Sławomir Pełka - przewodniczący
Dział Eksploatacji
Grażyna Abramczyk - członek
Dział Inwentaryzacji
i Ewidencji Majątku
Wojciech Musiał - -„-
Dział Techniczny

§ 2
Komisja zakończy pracę do końca czerwca 2000 r.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński